top of page
Search
  • Writer's pictureVCargo Worldwide

Maligayang Araw ng mga Puso

Yung mga mahal mo sa buhay, dapat parang mga shipment.. handle them with care ❤️


Maligayang Araw ng mga Puso ❤️


#vcargo #dugongpongkan

#VictoriousVcargo #20thVictoriousYears

#WinMore2020 #MaligayangArawngmgaPuso🧡

43 views0 comments
bottom of page